Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viadancingwithaghost dancingwithaghost
2939 0dd7

oiseauperdu:


My Grandparents in Love by bekahjan on Flickr

Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
Uncle Tom's Cabin
twin peaks mood
wandering in Beskidy Mountains, PL
May 2017

__________________________
praktica + pentacon + kodak 200
Reposted frombaskua baskua viaciarka ciarka
3968 404e
Reposted frombeginagain beginagain viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
0027 1a25
Reposted from21gramow 21gramow viaciarka ciarka
3498 6e7a 500
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

July 19 2017

9629 835a
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko

Couple Celebrates Geometric Architecture Around the World With Eccentric Photographs
Anna Devis and Daniel Rueda, a couple based in Valencia, Spain plays around with architectural pieces sprawled all across the globe, their photographic series documenting the tales of their travels.
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaciarka ciarka
9023 41ca 500

comcasting:

My grandpa texted for the first time in his life today and he spit straight wisdom out of the keyboard

Reposted fromGirlyNinja GirlyNinja viaciarka ciarka
0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viaciarka ciarka
1201 6f83 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vianiesrajogniem niesrajogniem
0147 7864
Reposted frompesy pesy vianiesrajogniem niesrajogniem

July 18 2017

4770 bf7f
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl