Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

April 17 2018

0839 a08b 500
Twin Peaks 
Reposted fromVictorialies Victorialies viameadowlarks meadowlarks
9670 279f 500
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viaslomiak slomiak
7364 9226 500
Reposted fromseaweed seaweed viaslomiak slomiak
3321 b4fa 500
Trudno topić smutki jak się nauczyły pływać
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir viadancingwithaghost dancingwithaghost
Wybaczenie to zapach, który fiołek zostawia na stopie, która go zdeptała"
— Mark Twain
Droga przez las nie jest długa, jeśli kochamy osobę, którą idziemy odwiedzić.
— zairskie przysłowie
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost

April 16 2018

4937 080d
Reposted frombigcat bigcat viameadowlarks meadowlarks

April 15 2018

0552 129d
Reposted fromGIFer GIFer viaslomiak slomiak
9247 9279 500

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

April 11 2018

Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viathealex thealex
9977 f599 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadojenka dojenka

April 05 2018

4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viadancingwithaghost dancingwithaghost
2062 08ca
5145 d1bb 500
Reposted frommanxx manxx viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl