Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

9807 c9fe 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
7027 0a82
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viaciarka ciarka
0095 a750

You are what you drink

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink viatwice twice
3171 8509
florence!

April 27 2017

3802 6ceb
Reposted fromstrangeee strangeee viaciarka ciarka
6701 4a01
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaciarka ciarka
8846 2a5b 500

heaveninawildflower:

‘Bees with Honeycomb’ (1881). Wallpaper fragment by Candace Wheeler (American,1827–1923).

Image and text courtesy The Met.

Reposted fromciarka ciarka
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis

Most annoying part of your 20's: Feeling like you're not where you should be, while everyone else SEEMS like they are.

Reposted fromtwice twice
2941 d5f0
Reposted fromfreakish freakish viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
4973 093e 500
Reposted fromfungi fungi viaciarka ciarka
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
3784 b782 500

krabbydon:

gerrycanavan:

understanding art, lesson one

this will never not be funny

7047 9cb9 500

ruinedchildhood:

1o17:

undefinition:

Old people make me think forever exist

How you know they didn’t just meet each other and he’s taking her home for the suck and that’s it?

What’s wrong with this website

Reposted fromtwinkhorse twinkhorse viaciarka ciarka
6606 1f8a 500

thesummoningdark:

The last week has been so ridiculous even the satirists can’t take it any more

Reposted fromcanadduh canadduh viaciarka ciarka

April 26 2017

1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viaciarka ciarka
…and then, I have nature and art and poetry, and if that is not enough, what is enough?
Vincent van Gogh (via vincentvangogh-art)
Reposted fromwestwood westwood viaciarka ciarka
8674 593b
take a lover
6341 cd35 500

worldofthecutestcuties:

My twins. I don’t think they know they’re adopted.

Reposted fromtron tron viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl